Dark Rose Miniatures
Jo Sonja colours
 Kontakt
Moment, s.r.o.
  Murgašova 688/15
  957 01   Bánovce nad Bebravou
  tel.: +421 905 526 450
 
 Shipping
Slovenská poštaZasielkovňa
 Podporované platby
PaypalBankový prevodDiners ClubDiscoverMaestro
Master CardVisaVisa Electron
Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Dark Rose Facebook
 Heureka

Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

medzi predávajúcim, Moment, s.r.o. , Murgašova 688/18, Bánovce nad Bebravou , 957 01, Slovenská republika, IČO: 45 469 199, DIČ: 2023002531 ,  Číslo účtu Tatrabanka: 2923833966/1100, Nie sme platcami DPH ! ,  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Oddiel Sro, Vložka číslo: 22783/R, Okresný Súd Trenčín, ktorý je prevádzkovateľom obchodu www.darkroseminiatures.com: (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") ktorým je fyzická / právnická osoba s prideleným identifikačním číslom IČO/DIČ , na stránke obchodu www.darkroseminiatures.com. Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak. INFORMÁCIA PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV : Nie sme platcami DPH !

II. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na stránkach obchodu www.darkroseminiatures.com. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických a právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

III. Minimálne množstvo a ceny

Tovar v našom obchode ak svieti pri produkte SKLADOM , je možné okamžite expedovať.

IV. Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do jednej hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@darkroseminiatures.com.

Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom , resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) V prípade, že Kupujúci medzitým na účet Predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet Kupujúceho.

V prípade, že Kupujúci zrealizuje objednávku a ako spôsob platby zadá "prevod na účet/paypal" a táto platba nebude pripísaná na bežný účet Predávajúceho (uvedený na objednávke, ktorú Kupujúci obdrží ako prílohu mailu o potvrdení prijatia objednávky) do 3 pracovných dní od zrealizovania príslušnej objednávky ( pre Paypal do 24hodín ) , Predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho.

V. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok

- objednaný tovar odoslať Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia. Dodacie podmienky viď.VII. Dodacia lehota

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov poštovým a kuriérským spoločnostiam nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou, za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplného vypredania skladových zásob kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec. To všetko bez nároku Kupujúceho na náhradu a iných nárokov zo strany Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za možné problémy s uvedením zakúpeného tovaru na trh. Rovnako si predávajúci vyhradzuje právo neodoslať ďalšiu objednávku zákazníkovi v prípade, že si zákazník v čase vytvorenia novej objednávky ešte nevyzdvihol a nezaplatil predchádzajúci tovar. Platí iba v prípade tovaru na dobierku.

VI. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho

- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Kupujúceho, resp. inej poverenej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Kupujúcim uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Kupujúceho) ako vybavenej.

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.

- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovaný nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

VII. Dodacia lehota

- objednávky prijaté do 15.00hod sú počas pracovných dní odosielané v ten istý deň ( dobierka ) Doručenie obvykle nasledujúci pracovný deň ( 1.trieda )

- objednávky s dohodnutou úhradou za tovar prevodom na účet sú odosielané do 24hodín od prijatia prostriedkov počas pracovných dní.

Dodacou lehotou  hodín sa rozumie  pracovný deň. Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude vybavovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.

V prípade objednania tovaru s rôznymi dodacími lehotami ( tovar na objednávku a pod. ) určuje Kupujúci spôsob dodania t.j. naraz v lehote podľa tovaru s najdlhšou lehotou expedície, alebo po častiach, tak ako plynú jednotlivé lehoty dodania. Za týmto účelom bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho, alebo Kupujúci uvedené stanoví v poznámke objednávky. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky. (Napr. doručenie objednávky v stanovený deň )

VIII. Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Slovenskej Pošty a  zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky. Cena odoslanej objednávky vygenerovaná portálom www.darkroseminiatures.com je konečná, vrátane prepravných nákladov a DPH. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania Kupujúceho.

Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom Kupujúceho u Slovenskej Pošty, alebo zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky spravidla v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Kupujúci možnosť sa telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Potom bude zásielka vrátená späť predávajúcemu.

IX. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.darkroseminiatures.com môžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:
 

- Dobierka ( platba pri doručení )

- Bankovým prevodom vopred na účet
- Paypal
- Platba kartou (Visa, Maestro, Diners Club a ine)


Aktuálne poplatky za dopravu a služby sú uvedené v : hlavné menu - doprava a platby
 

V prípade zvoleného spôsobu úhrady za tovar na účet/paypal , ak neprebehne úhrada do 5 dní od vytvorenia objednávky, má predávajúci právo na zrušenie objednávky. Objednávky do zahraničia na dobierku nezasielame, iba s platbou vopred na účet / paypal !

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť spôsob úhrady za tovar pred jeho odoslaním. Týka sa to najčastejšie nových zákazníkov, alebo existujúcich zákazníkov, ktorý si neprevzali zasielky v odbernej lehote, alebo odmietli zasielku prevziať a pod. V týchto prípadoch naša spoločnosť uprednostní platbu prevodom na účet/paypal pred formou dobierka ako interná ochrana pred minimalizáciou skôsobených škôd nevyzdvihnutých zásielok.

X. Záručná doba a vrátenie tovaru

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Kupujúci ma právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na ďiaľku do 14 dní od doručenia objednávky. Tovar nesmie javiť známky používania, v opačnom prípade má Predavajúci právo znížiť sumu na vrátenie za tovar o prostriedky nutné pre vrátenie tovaru do pôvodného stavu. Formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou mailu, alebo je si ho možné stiahnuť na našej stránke.

XII. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok obchodu www.darkroseminiatures.com

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi doručovateľa Slovenskej Pošty, alebo kuriérskej spoločnosti.

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) označenie a popis vady zásielky

b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku

c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky  na tel.čísle , resp. mailom reklamacie@darkroseminiatures.com

Reklamácie sú vybavované:

- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na čísle ,

- e-mailom na reklamacie@darkroseminiatures.com

V prípade, že je Predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu i za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári. Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť ak neboli dodržané obchodné podmienky predávajúceho.

XIII. Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a predovšetkým ochrana osobných údajov ako integrálna súčasť ochrany ľudských práv je na stránkach www.darkroseminiatures.com garantovaná Predávajúcim. Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných, ako aj firemných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.darkroseminiatures.com t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho

XIV. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky líšiace sa od všeobecných obchodných podmienok , budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim  ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.