Dark Rose Miniatures
Jo Sonja colours
 Contact
Moment, s.r.o.
  Murgašova 688/15
  957 01   Bánovce nad Bebravou
  tel.: +421 905 526 450
 
 Shipping
By postZasielkovna
 Supported payments
PaypalBank TransferDiners ClubDiscoverMaestro
Master CardVisaVisa Electron
price:0.00 €
 Dark Rose Facebook
 Heureka
1 .Ochrana osobných údajov 

1.1. Odoslaním formulára na stránke https://www.darkroseminiatures.com/ a jej podstránok, potvrdzuje Užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje. 

1.2. Poskytovateľ je správcom osobných údajov Užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a GDPR. 

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. 

1.4. Pre objednávku služieb sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie notifikačných oznámení, obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely informovania Užívateľa a priameho marketingu. 

1.5. Poskytovateľ používa služby subdodávateľov pre plnenie licenčnej zmluvy, ako sú poskytovateľ mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v tretích krajinách mimo EU) a poskytovateľa webhostingu. Zainteresované tretie strany sú preverení subdodávatelia a splňujú kritéria GDPR. 

1.6. Ukladané osobné údaje Užívateľa sú v systéme Poskytovateľa ukladané po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a to po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané. 

1.7. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia GDPR čl. 22. 

1.8. Odoslaním formulára na objednávku služieb alebo prihlásenia sa v časti pre novinky na stránkach Poskytovateľa Užívateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x mesačne, a zároveň vyhlasuje, že tieto oznámenia nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, lebo Užívateľ sa zasielam informácií výslovne súhlasí. Súhlas podľa tohto odseku môže Užívateľ kedykoľvek písomne odvolať cez kontaktný formulár alebo v systéme Prevádzkovateľa, pripadne na mieste na to určenom (prihlásenie do newsletteru). 

1.9. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie. 

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa 

2.1. Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov, ktoré získal Užívateľ vlastnou obchodnou činnosťou spracovávateľom (spracovávateľ) týchto údajov. 

2.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na https://wexbo.com/terms/ (ďalej len "licenčná zmluva") uzatvorenej s Užívateľom. 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania systému Darkroseminiatures formou licenčnej zmluvy, ktoré Užívateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou. Spracovanie osobných údajov je automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania tieto osobné údaje zhromažďovať, ukladať na dátové nosiče, uchovávať, blokovať, likvidovať a to aj u svojich zmluvných subdodávateľoch. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec týchto podmienok. 

2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov, a to na území Európskej únie. 

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa, a to po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. 

2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie a poskytnúť Užívateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. 

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach. 

2.8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a pre výkon všetkých činností potrebných pre poskytovanie systému Darkroseminiatures formou licenčnej zmluvy. 

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov. 

2.10. Poskytovateľ sa zaväzuje, že prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov. 

2.11. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. K osobným údajom tak budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov, ktoré budú mať Poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi. 

2.12. Poskytovateľ bude Užívateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie Užívateľových povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii. 

2.14. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona. 

2.15. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého Užívateľ poveril. 

2.16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. 

3. Práva a povinnosti Užívateľa 

3.1. Užívateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov, ktoré získal vlastnou obchodnou činnosťou správcom (správca) týchto údajov. 

3.2. Užívateľ potvrdzuje odoslaním formulára na stránke https://www.darkroseminiatures.com/ a jej pdstránkach, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje. 

3.3. Užívateľ udeľuje povolenie so zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa, ktorým je poskytovateľ hostingu systému WEXBO®. Užívateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov. 

3.4. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup, opravu pripadne obmedzenie spracovania osobných údajov. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu a dotknutých zákonov. Ďalej má Užívateľ právo podať námietku proti spracovaniu a právo na prenosnosť získaných údajov. 

3.5. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. 

3.6. Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah s Poskytovateľom uzavrieť či jej zo strany Poskytovateľa plniť. 

3.7. Užívateľ sa zaväzuje okamžite deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok. 

Platné od 25.5.2018